Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Bukowej 1.

2. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Monika Wegner, można się z nim skontaktować pod nr tel. 511-586-443, e-mail: iodo@liceum1.pl.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły w związku z:

- realizowaniem przez nią celów statutowych jako placówki edukacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 poz. 59) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

- promocją szkoły i jej uczniów (np. tablice ze zdjęciami absolwentów);

- wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

- wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być przewoźnicy - w celu realizacji przewozów grupowych, ubezpieczyciel - w celach związanych z ubezpieczeniem, inna placówka oświatowa (w tym posiadająca siedzibę poza terenem RP) - w celu realizacji programu wymiany uczniów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7. Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 31.12.2020, 18:27
Dokument oglądany razy: 1 875
Podpisał: Katarzyna Bojke
Dokument z dnia: 21.12.2020